Historien til Pasientreiser

Retten til dekning av reiseutgifter er en av rettighetene i velferdsstaten vår, og pasientreiseområdet er i kontinuerlig utvikling. 

Historien til pasientreiser

 1. Januar 2004

  Finansieringsansvaret for syketransport ble overført fra trygdeetaten til de regionale helseforetakene.

 2. Januar 2006

  De regionale helseforetakene overtar forvaltningsansvaret for direkteoppgjør av pasientreiser (de rekvirerte pasientreisene).

 3. 2007

  Nettstedet www.pasientreiser.no opprettes.

 4. Mars 2008

  Et nasjonalt prosjekt for å etablere Pasientreiser opprettes. Prosjektet ledes av Helse Sør-Øst RHF ved konserndirektør Steinar Marthinsen.

 5. Mars 2009

  Marit Kobro blir ansatt som administrerende direktør i Pasientreiser ANS. Hun kom fra stillingen som HR-sjef i Helse Sør-Øst RHF.

 6. Mai 2009

  Pasientreiser ANS opprettes, som følge av at de regionale helseforetakene skulle overta ansvaret for enkeltoppgjør (søknader om reisedekning). Selskapet eies av de regionale foretakene og får ansvar for å skanner alle søknader, refundere utgifter og andre fellesoppgaver. Saksbehandlingen av søknadene skjer ved 12 helseforetak rundt om i landet.

 7. September 2009

  Oppstart av Pasientreiser ANS. Overtagelse av oppgaver knyttet til pasientreiser starter.

 8. 8. januar 2010

  De regionale helseforetakene overtar offisielt ansvaret for pasientreiseområdet. Dette markeres med offisiell åpning.

 9. 2010

  NISSY blir innført som nasjonalt system for direkteoppgjør.

 10. 2010

  Ny organisering og nye prosesser fører til at Pasientreiser ANS mottar mange flere søknader enn ventet. Arbeidspresset er stort, svartiden på søknadene blir lang, og dette fører til flere negative presseoppslag og spørsmål om pasientreiseordningen i Stortinget.

 11. Juni 2011

  Portalen helsenorge.no opprettes, og skal være helsevesenets portal for befolkningen.

 12. November 2012

  Stortingsmeldingen "En innbygger - en journal" om digitale tjenester i helsesektoren godkjennes i statsråd.

 13. 2013

  Helse- og omsorgsdepartementet ga Pasientreiser ANS i oppdrag å lede prosjektet "Mine Pasientreiser" på vegne av de fire regionale helseforetakene. Målet for prosjektet er å forenkle ordningen for reiser uten rekvisisjon. Forprosjektfasen pågikk frem til november 2014.

 14. September 2014

  Høring om forenkling av regelverket for dekning av pasientreiser sendes ut.

 15. November 2014

  Som følge av høringen behandler Helse- og omsorgsdepartementet forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven bestemmelser om pasientreiser og ny forskrift om pasientreiser.

 16. Januar 2015

  Prosjekt "Mine Pasientreiser" sin gjennomføringsfase starter. Prosjektet ledes av Pasientreiser ANS og er et samarbeidsprosjekt mellom Pasientreiser ANS, Direktoratet for E-helse og Helsedirektoratet. I gjennomføringsfasen utvikles og implementeres ny digital løsning for søknader på helsenorge.no, nytt saksbehandlingssystem og nye arbeidsprosesser.

 17. Januar 2016

  Direktoratet for E-helse etableres for å styrke gi økt nasjonal satsing på digitalisering i helsetjenesten for å oppnå økt kvalitet og effektivitet, bedre samhandling mellom helseaktører og tilrettelegging for en mer aktiv pasientrolle.

 18. April 2016

  Stortingsmeldingen "Digital agenda" presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken og beskriver hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor

 19. 1. oktober 2016

  Ny pasientreiseforskrift trer i kraft og selvbetjeningsløsning for å søke om dekning av utgifter lanseres som en følge av prosjekt "Mine Pasientreiser". Saksbehandlingen overtas av fire regionale enheter ved helseforetakene. Helsenorge.no lanserer nye nettsider om pasientreiser. Pasientreiser.no opprettes som nettside rettet mot helsepersonell, transportører og andre faggrupper.

 20. 1. april 2017

  Pasientreiser ANS går fra å være et ansvarlig selskap til å bli et helseforetak- Pasientreiser HF. Eierskapet er det samme.

 21. Desember 2017

  Etter innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen vedtar Stortinget en utredning av pasientreiseordningen.

 22. 1. januar 2018

  De fire regionale enhetene i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv, som saksbehandler søknader om dekning av reiseutgifter, blir del av Pasientreiser HF.

 23. Mai 2018

  Pasientreiser HF nomineres, som en av tre finalister til digitaliseringsprisen 2017 for sitt arbeid med digitalisering gjennom prosjekt "Mine pasientreiser".

 24. Juni 2018

  Gjennom oppdragsdokumentet 2017 fikk Pasientreiser HF i oppdrag å utrede mulige effektiviseringstiltak for reiser med rekvisisjon. Mandat for oppdraget ble godkjent i juni 2017 og rapport godkjent juni 2018.

 25. April 2018

  Regjeringen vedtar at Stortinget skal se på muligheter for å forbedre og forenkle regelverk og organiseringen for pasientreiser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.