HELSENORGE

Fra ansvarlig selskap til helseforetak

Fra 1. april omdannes Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap til helseforetak.  Ved å bli organisert som et helseforetak vil selskapet i større grad fremstå som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. 

​Med virkning fra 1. april 2017 omdannes Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS til Pasientreiser HF. Overgangen fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS) til Pasientreiser HF er en virksomhetsoverdragelse og reguleres av bestemmelsene i helseforetaksloven § 50.

Etter helseforetakslovens bestemmelser vil rettigheter og plikter knyttet til Pasientreiser ANS i sin helhet overføres til Pasientreiser HF. Dette betyr at alle avtaler overføres fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS til Pasientreiser HF, som trer inn i forholdet og blir ny part i avtalen med dere.
 
Det gjøres ingen endringer i avtalene som overføres, dere beholder samme rettigheter og plikter som ligger i avtalen med Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Det vil heller ikke bli utarbeidet nye kontrakter for å oppdatere informasjon om avtaleparter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Slik informasjon vil oppdateres når gjeldende avtaler opphører og erstattes med nye avtaler.
 
Ved kontakt med Pasientreiser HF og våre ansatte kan dere benytte samme telefonnumre og mailadresser som tidligere. På brevpost må mottakernavn endres til Pasientreiser HF. Det anmodes om at fakturaer som gjelder forhold fra og med 1. april 2017 adresseres til Pasientreiser HF. Hvis det er behov for å bruke organisasjonsnummer, skal nytt organisasjonsnummer benyttes f.o.m. 1. april 2017: 918 695 079.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@pasientreiser.no eller juridisk fagsjef Hilde Holt.