Gammelt regelverk for pasientreiser

Dette regelverket gjelder for alle pasientreiser som ble gjennomført før 1. oktober 2016. 

Fra 1. oktober 2016 trådte pasientreiseforskriften​ i kraft. Det betyr at alle reiser som er foretatt etter 1. oktober skal behandles etter det nye regelverket. ​​

Reiser som er foretatt før 1. oktober 2016, skal behandles etter gammelt regelverk (syketransportforskriften​ (PDF)​). 

Reiseregningsskjema

Hvis pasienten har reist til eller fra behandling før 1. oktober 2016, og skal søke om dekning av reiseutgifter, må reiseregningsskjema for gammelt regelverk brukes. Det kan lastes ned fra helsenorge.no​, og sendes i posten. 

Pasienter kan i tillegg få reiseregningsskjema​ for gammelt regelverk ​hos behandlere. 

Rettigheter ved gammelt regelverk

Reiser pasienten uten rekvisisjon til behandling, kan vedkommende ha rett på å få dekket reiseutgiftene sine i etterkant. For reiser før 1. oktober 2016 er hovedregelen at man får dekket rimeligste reisemåte med rutegående transport til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted. ​

For å få dekket reiseutgifter med rutegående transport, må avstanden til behandlingsstedet være mer enn tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst.

Velger​ pasienten å ikke benytte seg av rutegående transport, vil vedkommende likevel som hovedregel kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transportmiddel.

Pasienten får ikke refundert sine utgifter dersom vedkommende har takket nei til et tilbud om reise fra sitt lokale pasientreisekontor.​​

Egenandel

Pasienten må betale en egenandel for reisen. Egenandelen trekkes fra beløpet som er lagt ut, og inngår i pasientens grunnlag for frikort. Har pasienten frikort eller annen fritaksgrunn, betaler vedkommende ikke egenandel for reisen.

Det skal ikke betales egenandel:

 • For ledsager
 • For barn under 16 år
 • For personer med frikort
 • Ved reise for undersøkelse eller behandling som er en følge av yrkesskade eller krigsskade
 • Ved reise for undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlig smittsom sykdom
 • Ved reise for innleggelse i tvunget psykisk helsevern
 • Ved reise for pårørende til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom
 • Ved reise for donor til transplantasjon
 • Ved overføring av pasienter mellom institusjoner innad i et helseforetak

Ved behandling som følge av yrkesskade skal følgende dokumentasjon fremlegges:

 • Vedtaksbrev om at skaden er godkjent som yrkesskade fra NAV
 • Bekreftelse fra behandler om at behandlingen kan relateres til yrkesskaden

Ved reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, må pasienten betale en forhøyet egenandel. Egenandelen for reiser i forbindelse med fritt sykehusvalg inngår ikke i grunnlaget for frikort. Ved fritt behandlingsvalg er ledsager og barn under 16 år fritatt fra å betale egenandel.

Minste beløp

Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke refundert. Dersom pasienten har gjennomført flere pasientreiser innen seks måneder, og summen av disse utgjør mer enn 100 kroner, kan vedkommende likevel ha rett på å få utbetaling.

Privat bil og drosje

Det er mulig å benytte privat bil eller drosje som transportmiddel ved pasientreiser, men hovedregelen er at reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transportmiddel dekkes. For å få dekket bil eller drosje på reisen, må pasienten ha dokumentasjon på at bilen eller drosjen er nødvendig av enten helsemessige eller trafikale årsaker. 

Er det helsemessige årsaker til at bil eller drosje er nødvendig, er det behandler som skal bekrefte dette. Er det trafikale årsaker til at pasienten må bruke bil eller drosje, som for eksempel manglende rutegående transport på strekningen, skal pasientreisekontoret bekrefte dette. 

Ved dokumentasjon dekkes bruk av privat bil etter gjeldende satser. For å få dekket drosje, må i tillegg drosjeutgifter dokumenteres. 

Ved dokumentert behov for bruk av privat bil, har pasienter rett til å få dekket nødvendige utgifter som påløper i forbindelse med transport til og fra behandling. Dette kan være utgifter til bomvei, parkering eller piggdekkavgift.

Ledsager

Dersom det er nødvendig å ha med ledsager for at pasienten skal klare å gjennomføre reisen, kan reiseutgifter for nødvendig ledsager dekkes. Behovet for ledsager må dokumenteres av behandler.

Ledsageren kan søke om dekning av reiseutgifter på samme reiseregningsskjema som pasienten, men kan også velge å sende inn eget reiseregningsskjema. Ledsager er fritatt fra å betale egenandel. Svaret på søknaden om dekning av ledsager blir sendt til pasienten. 

 • I enkelte tilfeller kan det være at pasienten har behov for to ledsagere ut fra helse- eller transportmessige årsaker. Behovet for to ledsagere må da begrunnes av behandleren.
 • Er ledsageren selvstendig næringsdrivende må det vedlegges dokumentasjon fra revisor på tapt arbeidsfortjeneste.
 • En ledsager for en pasient som blir ​innlagt på behandlingsstedet får dekket utgifter tilsvarende det billigste transportmiddelet hjem.
 • Barn under 18 år har rett til å ha med seg ledsager når de skal til behandling. Ledsageren får dekket reiseutgiftene sine ved reise til og fra behandlingen. Andre reiser mens barnet var innlagt i institusjonen, blir ikke dekket etter syketransportforskriften. Institusjonene kan kontaktes for mer informasjon om kostnader ved innleggelse av barn.  

Pårørende

Pårørende, som ikke er ledsager, til en pasient har som hovedregel ikke rett til dekning av reiseutgifter etter syketransportforskriften.

I enkelte tilfeller gjøres det likevel unntak.

Disse tilfellene er:

 • Ved reise (for barn under 14 år) til pasient med livstruende sykdom. Pasienten må ha omsorg for barnet og ikke makte å reise hjem
 • Ved reise til familievernkontor og psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom​
 • Ved reise til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger
 • Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon

For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon, må kurset eller opplæringen:

 • Ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold
 • Kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten

Kost og overnatting

Pasienten kan ha rett til kostgodtgjørelse hvis vedkommende er borte fra hjemmet mer enn 12 timer. Reisen regnes som avsluttet dersom pasienten blir innlagt. Utgifter til kost trenger ikke dokumenteres. 

Overnattingsgodtgjørelse kan gis hvis overnatting er nødvendig på reisen. Privat overnatting dekkes ikke, og overnattingsutgiftene må dokumenteres.

Kost- og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter fastsatte satser. 

Nærmeste sted

Pasienten har rett til å få dekket sine reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis. Hva som regnes som nærmeste sted, avhenger av type behandling. I hovedsak gjelder prinsippet om at nærmeste sted for fastlege er innenfor pasientens bostedskommune, og at nærmeste sted for behandling på sykehus er innenfor pasientens helseregion.

Er pasienten i tvil om hva som er det nærmeste behandlingsstedet, kan vedkommende ta kontakt med sitt pasientreisekontor på telefon 05515.

Nedenfor er en liste over hva som er nærmeste sted for ulike typer behandling:

Fastlege

Reiseutgifter dekkes til pasientens fastlege i hjemkommunen. Hvis flere kommuner har et organisert samarbeid om fastlegeordningen, dekkes reiseutgifter til fastlege i nabokommunen. Ved valg av fastlege i annen kommune, uten at det foreligger et fastlegesamarbeid, begrenses dekningen av reiseutgifter til nærmeste fastlege innenfor pasientens bostedskommune.

Fysioterapeut

Reiseutgifter til fysioterapeut innenfor kommunen dekkes, forutsatt at fysioterapeuten har driftstilskudd eller er fastlønnet av kommunen.

Krever den fysikalske behandlingen en godkjent tilleggsutdannelse, for eksempel i manuellterapi, psykomotorisk behandling, eller behandling av barn med alvorlig utviklings- eller funksjonsforstyrrelse, dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggsutdannelsen. Tilsvarende dekkes reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som utfører lymfedrenasje.

Allmennlege, kiropraktor, logoped, audiopedagog, ortoptist

Reiseutgifter dekkes til behandlere innenfor pasientens bostedskommune når behandleren yter helsetjenester som ansatt i kommunen eller får stønad etter folketrygdloven kapittel 5. Stønad ved behandling hos kiropraktor er imidlertid begrenset til 14 behandlinger per kalenderår.

Sykehus (helseinstitusjon)

Ved behandling på sykehus (helseinstitusjon) er nærmeste behandlingssted innenfor pasientens egen helseregion. Hvis geografisk nærmeste behandlingssted ligger i en annen helseregion, dekkes reiseutgiftene etter vanlige regler, og ikke etter reglene om fritt behandlingsvalg. Det samme gjelder dersom det regionale helseforetaket ikke kunne gi et tilbud om behandling innen egen helseregion og henviste pasienten til et sykehus i en annen helseregion. Reiseutgiftene dekkes bare til sykehus som er eid av eller har avtale med det regionale helseforetaket.

De regionale helseforetakene har ansvaret for å gi befolkningen tilbud om nødvendig spesialisthelsetjeneste (behandling i sykehus, samt hos privatpraktiserende legespesialister og psykologer som har avtale med det regionale helseforetaket).

Norge er inndelt i fire helseregioner: Helse Nord (Finnmark, Troms og Nordland), Helse Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), Helse Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland), og Helse Sør-Øst (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold).

Helseforetakene har ansvaret for drift av sykehus og annet i helseregionene.

Rehabiliteringssenter/opptreningssenter

Ved behandling i rehabiliterings-/opptreningssenter er nærmeste behandlingssted innenfor pasientens egen helseregion. Hvis det regionale helseforetaket ikke kan gi pasienten et tilbud om behandling innen egen helseregion, og velger å henvise pasienten til et rehabiliterings-/opptreningssenter i en annen helseregion, dekkes reiseutgiftene etter vanlige regler og ikke etter reglene om fritt behandlingsvalg. Reiseutgiftene dekkes bare til rehabiliterings-/opptreningssenter som er eid av eller har avtale med det regionale helseforetaket.​

Institusjoner utenfor egen region

Velger pasienten å reise til en rehabiliteringsinstitusjon i en annen region som det regionale helseforetaket ikke har avtale med, kan pasienten søke om å få refundert beløpet det koster å reise til den nærmeste rehabiliteringsinstitusjonen i pasientens egen helseregion.

Helseregionene dekker reiser til rehabiliteringsinstitusjon i andre helseregioner dersom det ikke finnes noe relevant tilbud i pasientens egen region. Da trenger pasienten bare å betale vanlig egenandel. 

Vær oppmerksom på at flere institusjoner har tilbud gjennom NAV som en del av «Raskere tilbake»​. For disse tilbudene er det egne retningslinjer for dekning av reiser og egenandeler.

Landsdekkende tilbud

Flere rehabiliteringsinstitusjoner har landsdekkende funksjoner. Reise til disse institusjonene blir dekket samme hvor i landet pasienten reiser fra. Her skal pasienten bare betale vanlig egenandel. 

Helse og omsorgsdepartementet har utgitt en total oversikt over landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten. Det regionale helseforetaket kan kontaktes for mer informasjon om dette.

Institusjoner som har landsdekkende funksjoner:

 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Hernes Institutt
 • Valnesfjord Helsesportssenter​
 • Granheim Lungesenter
 • Glittreklinikken​

Spesialist/spesialisthelsetjeneste

Reiseutgifter til spesialist dekkes når det foreligger henvisning fra lege. Reise til legespesialister, spesialister i klinisk psykologi, laboratorier og røntgeninstitutter innenfor egen helseregion anses som reise til nærmeste behandlingssted når spesialisten har avtale med det regionale helseforetaket. Det samme gjelder ved reise til spesialist utenfor helseregionen som helseforetak i pasientens bostedsregion har inngått avtale med. Hvis det ikke finnes en avtalespesialist innenfor fagfeltet i pasientens egen helseregion, vil nærmeste sted være den avtalespesialist utenfor helseregionen som har tilholdssted nærmest pasienten. I slike tilfeller må pasienten ha egen tillatelse fra sitt helseforetak.​

Kjeveortoped

Reise til kjeveortoped innenfor egen helseregion dekkes hvis nærmeste kjeveortoped ikke tar imot nye pasienter.

Sykehus som har treningsopplegg med fysioterapeut

Reiseutgifter dekkes til nærmeste sykehus som har treningsopplegg med fysioterapeut der hvor pasienter med utbredte smertetilstander i bevegelsesapparatet (fibromyalgi, nakkesleng) og pasienter med coronar hjertesykdom trenes i samme gruppe.

Private sykehus

Når regionale helseforetak har inngått avtale med private sykehus om behandling av pasienter, dekkes reiseutgifter som ved behandling i offentlig sykehus. Nærmeste sted er da innenfor pasientens helseregion. Dersom geografisk nærmeste behandlingssted ligger utenfor pasientens region, regnes dette som nærmeste sted. Reiseutgifter til privat sykehus dekkes bare når et regionalt helseforetak betaler for behandlingen, ikke hvis pasienten selv eller andre dekker behandlingsutgiftene.

Spesiell behandling

Når en spesiell behandling, som for eksempel avansert brannskadebehandling, bare gis ved enkelte offentlige sykehus/poliklinikker, dekkes reiseutgifter til den nærmeste av disse som kan utføre behandlingen. Reiseutgifter til genetisk veiledningssamtale dekkes blant annet i forbindelse med fosterdiagnostikk. Reiseutgifter til genetisk veiledning ved fosterdiagnostikk dekkes for begge foreldre. Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet rundskriv om godkjente landsfunksjoner og flerregionale funksjoner.

Behandling for rusmiddelmisbruk

Ved behandling i en institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, er nærmeste behandlingssted innenfor pasientens egen helseregion. Hvis det regionale helseforetaket ikke kunne gi pasienten et tilbud om behandling innen egen helseregion, og valgte å henvise pasienten til en institusjon i en annen helseregion, dekkes reiseutgiftene etter vanlige regler og ikke etter reglene om fritt behandling​svalg. Reiseutgiftene dekkes bare til institusjoner som er eid av eller har avtale med det regionale helseforetaket.

Parent Management Training (PMT)

Reiseutgifter dekkes til det nærmeste stedet Parent Management Training (PMT) tilbys. 

Hvis pasienten/legen flytter

Hvis pasienten eller behandleren flyttet før behandlingen ble avsluttet, vil reiseutgiftene ved fortsatt behandling og kontroll begrenses til hva det ville kostet å reise til nærmeste behandlingssted. 

Ferie/fravær fra bosted

Dersom pasienten reiser på ferie eller lignende mens vedkommende venter på innkalling til behandling, kan reiseutgifter ikke dekkes med mer enn hva det koster å reise fra bosted til behandlingsstedet. Dette gjelder ikke dersom fraværet fra bostedet er nødvendig på grunn av arbeid, studier, militærtjeneste eller lignende, for eksempel som pendler. 

Midlertidig oppholdssted

Reiseutgifter dekkes mellom oppholdssted og nærmeste behandlingssted. Med oppholdssted forstås også det stedet hvor pasienten midlertidig oppholder seg, for eksempel i forbindelse med arbeid, fritidsaktiviteter eller ferie. Stedet hvor pasienten tilfeldigvis befinner seg når behovet for behandling oppstår, for eksempel et skadested, er ikke nødvendigvis å betrakte som et oppholdssted. Pasientens hjemreiseutgifter dekkes ikke i den utstrekning utgiftene overstiger hva det hadde kostet å reise fra behandlingsstedet tilbake til oppholdsstedet. Normalt vil reise til midlertidig overnattingsadresse på oppholdsstedet regnes som reise tilbake til oppholdsstedet.

Etter en yrkesskade dekkes nødvendige utgifter til hjemtransport.

For pasienter bosatt på Svalbard dekkes hjemreisen fra sykehus på fastlandet ved utskrivning, tilbake til Svalbard eller tilbake til pasientens bosted på fastlandet.

Samisktalende lege​

Samisktalende pasienter som er bosatt i forvaltningsområdet for samisk språk og som ønsker prioritet på liste hos samisktalende lege, får dekket reiseutgifter til nærmeste samisktalende lege.

Familievernkontor

Pasienter kan har rett til dekning av reise til familievernkontor, men ved mekling etter barneloven og ekteska​psloven dekkes reiseutgiftene av fylkesmannen.​


Satser for gammelt regelverk​

For regelverket som gjelder for reiser ​før 1. oktober 2016 gjelder følgende satser:

Egenandel per reisevei: Inntil 146 kr
Egenandel per reisevei ved fritt behandlingsvalg: Inntil 400 kr
Egenandelstak 1:2 185 kr
Bruk av privat bil: 2,50 kr/km
Tillegg for passasjer (gjelder kun reise sammen med andre pasienter eller nødvendig følge):0,45 kr/km
Kostgodtgjørelse: 210 kr/døgn
Overnattingsgodtgjørelse (privat overnatting dekkes ikke): 535 kr/døgn
Tapt arbeidsfortjeneste til ledsager:120 kr/ time
Kan tapt arbeidsfortjeneste ikke dokumenteres 
(unntatt ledsagelse til nære pårørende):
40 kr/time
Tapt arbeidsfortjeneste for yrkesskadde:65 kr/time
Tapt arbeidsinntekt for yrkesskadde - maksimalbeløp per dag: 335 kr/dag

Arbeidsgodtgjørelse gis for inntil åtte timer per døgn.​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.