Pasientreiser HF

Pasientreiser HF skal oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar på pasientreiseområdet.​

​Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon. Foretaket er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå. 

Om foretaket

Pasientreiser HF ble opprettet i mai 2009. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver 20 prosent i selskapet, mens Helse Sør-Øst eier 40 prosent.​ Pasientreiser HF sitt hovedkontor er lokalisert i Skien og har avdelingskontor i Mosjøen, Førde, Ålesund og Moelv. Foretaket har cirka 150 medarbeidere. 

Oppgaver og ansvar
Foretaket er etablert for å oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for»-ansvar på pasientreiseområdet. Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av pasientreiser med og uten rekvisisjon. Videre har virksomheten en service- og støttefunksjon og ivaretar administrative og merkantile fellesoppgaver og samordningsoppgaver for helseforetakene.  

Mål
P
asientreiser HFs overordnede mål er å bidra til at løsninger for pasienter og pårørende skal være gode, likeverdige, brukervennlige og effektive.

Visjon

En enkel, tilgjengelig og kostnadseffektiv pasientreise. 

Verdier

De ansatte i Pasientreiser HF skal være engasjerte, imøtekommende og pålitelige.

Styret og styresaker

Styret

Styresaker

Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Årsrapporter

Årsrapporter

Ledelsen i foretaket

Ledergruppe

Offentlig journal

Offentlig postjournal

Brukerutvalg

Det er etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i helseforetakene, for å sikre god brukermedvirkning. 

Pasientreiser HF har et eget brukerutvalg, som møtes fire ganger i året. Brukerutvalget har syv ordinære medlemmer, og ledes av fagsjef Hilde Holt.

Brukerutvalget er et rådgivende forum for administrerende direktør i Pasientreiser HF. I brukerutvalget sitter representanter fra de to regionale brukerutvalgene som ikke er representert i styret, i tillegg til representanter fra ulike brukerorganisasjoner.

Brukerutvalget består av:

 • Bjørn Helge Hansen, Helse Nord RHF Brukerutvalg
 • Grete Müller, Helse Vest RHF Brukerutvalg
 • Øystein Kydland, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg
 • Mona Sundnes, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg
 • Jan Amund Lanner, LNT​
 • Annlaug Årflot, NORILCO
 • Anne Hanshus, Pensjonistforbundet
 • Elisabeth Wollebek Høysletta, LFS
Vararepresentanter: 

 • Marit Sirijord, vara, Helse Nord RHF Brukerutvalg
 • Jakob Strand, vara, Pensjonistforbundet
 • Berit Rødseth, vara, Helse Midt Norge RHF

Send en e-post for å melde inn saker til Pasientreiser HFs brukerutvalg. Husk å skrive «Sak til Pasientreiser HFs brukerutvalg» i emnelinjen.

Regionale brukerutvalg
De regionale brukerutvalgene er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseregionene, og medvirker på et overordnet og strategisk nivå.

Dette er de regionale brukerutvalgene:

Helseforetakenes brukerutvalg er rådgivende organ for styret og administrerende direktør i helseforetakene. Lenker til de ulike helseforetakenes brukerutvalg finnes på nettsidene til de regionale brukerutvalgene. 

Miljøarbeid

Pasi​entreiser HF ble i juli 2014 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonal standard for et miljøstyringssystem. Miljø prioriteres særskilt i selskapet gjennom innføring av miljøstyringssystem og sertifiseringen i samsvar med ISO 14001. ​

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i de miljøutfordringene Pasientreiser HF har, er det utarbeidet en miljøpolitikk for selskapet. Miljøpolitikken viser et fremtidsbilde av hvordan man ønsker at et miljøvennlig Pasientreiser HF skal være, og peker dermed ut retningen for miljøarbeidet.

Overordnete mål for miljøarbeidet:

 • Pasientreiser HF skal erkjenne at selskapets virke og  virksomhet påvirker miljøet.
 • Foretaket skal vise ansvar ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av virksomheten.
 • Foretaket skal arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, øke bruk av miljøtilpassede produkter, minske avfall og øke resirkulering og gjenbruk.
 • Miljøforhold skal, så langt det lar seg gjøre, integreres i forretningsprosessene. Selskapet vil arbeide aktivt for å øke medarbeideres kunnskap om miljø, slik at selskapet kan drive virksomheten mer miljøtilpasset.
 • Foretaket skal ha en aktiv kommunikasjon om miljøhensyn med samfunnet rundt.
 • Foretaket skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til selskapets virksomhet.
 • Foretaket skal samarbeide med myndigheter, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard.
 • Foretaket skal utvikle tjenester/systemer som beskytter miljøet og reduserer miljøpåvirkningen innen pasientreiseområdet.

Pasientreiser HF har fire prioriterte tiltak: 

Papir og forbruk:
Pasientreiser HF sitt materialforbruk er primært knyttet til kontordrift og saksbehandling. Her er det viktigste forbruksmaterialet papir. Vi ønsker derfor å redusere foretakets papirforbruk og antall utskrifter. Forenklet oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon skal gjøre det mulig å levere reiseregning elektronisk og sende vedtaksbrev elektronisk. Dette kan medføre betydelig papirreduksjon i både antall reiseregningskjemaer, vedtaksbrev og konvolutter.

Reisevirksomhet:
Klimaendringene anses å være vår tids største miljøutfordring og foretaket ønsker å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. I tillegg oppfordrer vi våre interessenter og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Det planlegges tiltak for å redusere reisevirksomheten, der det ikke kan påvirke våre tjenesteleveranser, eller kundetilfredshet negativt. Det skal tilrettelegges for mer miljøvennlig transport gjennom vår reisepolicy.

Avfall og retur:
I Pasientreiser HF skal vi ta hånd om alt vårt avfall på en forsvarlig måte. ISO 14001 forplikter foretaket til å etablere rutiner for hvordan ulike typer avfall behandles og hvem som er ansvarlig for å se til at dette gjøres på korrekt måte. Det jobbes med bevisstgjøring og opplæring av medarbeidere og renholdsarbeidere om miljø og avfallshåndtering.

Innkjøp:
Foretaket arbeider med en reduksjon av avfallsproduksjonen gjennom bevisste innkjøp, ressursutnyttelse og gjenbruk. Foretaket vil ha et bevisst forhold til valg av varers livsløpskostnad ved innkjøp. Ved å ta hensyn til varens produksjons- vedlikeholds- og evt. gjenvinningskostnad skapes en bevisstgjøring utover selve innkjøpskosten som er knyttet til varen. Foretaket vil ha fokus på underleverandørers ansvar for å ta vare på eget avfall og gjenbruk. Foretaket velger leverandører som leverer miljøvennlige produkter. Foretaket har avtale med trykkeri for trykking av skjemaer, konvolutter og informasjonsmateriell, leverandøren trykker kun på miljømerket papir.

Prosjekter

Det utvikles for tiden nye systemløsninger for pasientreiser. 

Brukerundersøkelser


Ledige stillinger


Pasientreiser HF søker for tiden etter utviklere og løsningsarkitekt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.