Pasientreiser HF

Pasientreiser HF skal oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar på pasientreiseområdet.​

​Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og uten rekvisisjon. Selskapet er et faglig kompetansesenter som yter juridisk bistand og opplæring, og bidrar til harmonisering av regelverk og praksis i forvaltningen av pasientreiser på nasjonalt nivå. 

Om foretaket

Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest eier hver 20 prosent i selskapet, mens Helse Sør-Øst eier 40 prosent.​ Selskapet ligger i Skien og har cirka 80 medarbeidere.  Fra 1. april 2017 ble Pasientreiser ANS overført til Pasientreiser Helseforetak.

Foretaket ivaretar en rekke nasjonale service- og støttefunksjoner, og har systemeieransvar for:
 • Datasystemene som benyttes i saksbehandling av reiser med og uten rekvisisjon
 • Telefonsystemet 05515
 • Pasientreiser.no
Pasientreiser HF er også et faglig kompetansesenter som: ​
 • Gir juridisk bistand og opplæring til pasientreisekontorene
 • Er ansvarlig for nasjonalt informasjonsmateriell og skjemaer
Pasientreiser HF' overordnede mål er å bidra til at løsninger for pasienter og pårørende skal være:
 • Gode
 • Likeverdige
 • Brukervennlige
 • Effektive​

Visjon

Pasientreiser HF skal utvikle og levere gode og likeverdige tjenester til pasientene, og bidra til kostnadseffektivisering for helseforetakene.

Verdier

De ansatte i Pasientreiser HF skal være engasjerte, imøtekommende og pålitelige.

Styret og styresaker

Styret og styresaker


Styrende dokumenter og årsrapporter

Pasientreiser HF' styrende dokumenter og årsrapporter​

Ledelsen i foretaket

Oversikt over Pasientreiser  HF' ledergruppe

Offentlig journal

Pasientreiser HF' offentlige postjournal

Brukerpanel

Pasientreiser HF har et eget brukerpanel, som møtes fire ganger i året. Brukerpanelet har syv ordinære medlemmer, og ledes av fagsjef Hilde Holt.

Brukerpanelet er et rådgivende forum for administrerende direktør i Pasientreiser HF. I brukerpanelet sitter representanter fra de to regionale brukerutvalgene som ikke er representert i styret, i tillegg til representanter fra ulike brukerorganisasjonene.

Brukerpanelet består av:

- Anne Hanshus, Pensjonistforbundet
- Jakob Strand, vara, Pensjonistforbundet
- Anne Årflot, NORILCO
- Merete Nielsen, FFO, Norsk revmatikerforbund
- Vibeke Aars-Nicolaysen, vara, FFO
- Else Lux, LNT, FFO
- Jan Amund Lanner, vara, LNT​
- Randi Nesje, Landsforeningen for slagrammede, SAFO
- Leif Larsen, regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst
- Øystein Kydland, vara, regionalt brukerutvalg, Helse Sør-Øst
- Mona Sundnes, regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge
- Berit Rødseth, vara, regionalt brukerutvalg, Helse Midt-Norge​


Miljøarbeid

Pasi​entreiser HF ble i juli 2014 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonal standard for et miljøstyringssystem. Miljø prioriteres særskilt i selskapet gjennom innføring av miljøstyringssystem og sertifiseringen i samsvar med ISO 14001. ​

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i de miljøutfordringene Pasientreiser HF har, er det utarbeidet en miljøpolitikk for selskapet. Miljøpolitikken viser et fremtidsbilde av hvordan man ønsker at et miljøvennlig Pasientreiser HF skal være, og peker dermed ut retningen for miljøarbeidet.

Overordnete mål for miljøarbeidet:

 • Pasientreiser HF skal erkjenne at selskapets virke og  virksomhet påvirker miljøet.
 • Foretaket skal vise ansvar ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av virksomheten.
 • Foretaket skal arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, øke bruk av miljøtilpassede produkter, minske avfall og øke resirkulering og gjenbruk.
 • Miljøforhold skal, så langt det lar seg gjøre, integreres i forretningsprosessene. Selskapet vil arbeide aktivt for å øke medarbeideres kunnskap om miljø, slik at selskapet kan drive virksomheten mer miljøtilpasset.
 • Foretaket skal ha en aktiv kommunikasjon om miljøhensyn med samfunnet rundt.
 • Foretaket skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til selskapets virksomhet.
 • Foretaket skal samarbeide med myndigheter, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard.

Pasientreiser HF har fire prioriterte tiltak: 

 1. Papir og forbruk: Pasientreiser ANS sitt materialforbruk er først og fremst knyttet til kontordrift. Her er det viktigste forbruksmaterialet papir. Pasientreiser ANS ønsker derfor å redusere selskapets papirforbruk, både på kort og lang sikt.

 2. Transport: Klimaendringene ansees å være nåtidens største miljøutfordring, og selskapet ønsker derfor å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. I tillegg oppfordrer foretaket alle interessenter og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Det planlegges tiltak for å redusere reisevirksomheten der det ikke kan påvirke foretakets tjenesteleveranser eller kundetilfredshet negativt. Det skal tilrettelegges for mer miljøvennlig transport gjennom foretakets reisepolicy.

 3. Returordninger: Pasientreiser HF skal ta hånd om alt av selskapets​ avfall på en forsvarlig måte. ISO 14001 forplikter foretaket til å etablere rutiner for hvordan ulike typer avfall behandles og hvem som er ansvarlig for å se til at dette gjøres på korrekt måte. Det jobbes med bevisstgjøring og opplæring av medarbeidere og renholdsarbeidere om m​iljø og avfallshåndtering.

 4. Innkjøp: Foretaket forsøker å redusere avfallsproduksjonen gjennom bevisste innkjøp, ressursutnyttelse og gjenbruk.

Prosjekter

Det utvikles for tiden nye systemløsninger for pasientreiser. 

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger i Pasientreiser HF.