Tjenesteområder

Foto: Dag Nordsveen / Pasientreiser HF

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til transport. Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6.

Det er to former for pasientreiser; reiser med og reiser uten rekvisisjon. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte rutegående transport på grunn av helsemessige årsaker, eller fordi pasienten ikke har et tilbud om offentlig transport på strekningen. Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter til i etterkant.

Selskapsavtalen for Pasientreiser ANS definerer selskapets oppgaver. I tillegg har selskapet en tjenesteleveranseavtale (SLA) med de fire regionale helseforetakene, der selskapets leveranser til helseforetakenes pasientreisekontor er gjengitt. Utover dette gis selskapet oppgaver innenfor ansvarsområdet gjennom det årlige oppdragsdokumentet, som er gitt av eier.

​Reiser uten rekvisisjon

Pasientreiser ANS er systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, PRO, med ansvar for både vedlikehold og utvikling av systemet. I 2016 samarbeidet selskapet med 12 lokale pasientreisekontor om ordningen for reiser uten rekvisisjon. Selskapet mottar søknader om dekning av reiseutgifter med tilhørende dokumentasjon, og skanner og legger dette til rette for saksbehandling. Saksbehandling av søknadene foregår ved de lokale pasientreisekontorene. 

Fra 1. oktober 2016 foregår saksbehandlingen ved fire regionale kontor. Pasientreiser ANS bistår i saksbehandlingen ved forespørsel fra kontorene.

Selskapets strategiske målbilder for reiser uten rekvisisjon er å bidra til likebehandling av pasient, tilby brukere av ordningen et digitalt førstevalg og legge til rette for en kostnadseffektiv administrering av ordningen. Derfor ble det fra 1. oktober 2016 etablert en digital løsning som gjør det mulig for brukerne å sende søknad om dekning av reiseutgifter elektronisk via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. 

Pasientreiser uten rekvisisjon fordelt på alder


Reiser med rekvisisjon

Pasientreiser ANS er også systemeier for IKT-systemet som benyttes for reiser med rekvisisjon, Nissy.  Nissy er utviklet for å håndtere elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser, og selskapet har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Selskapets strategiske målbilder for reiser med rekvisisjon er å optimalisere og kostnadseffektivisere pasienttransporten, bidra til en komplett og effektiv oppgjørskontroll mot transportørene og tilgjengeliggjøre en effektiv godkjennings- og bestillingsløsning for rekvirenter. 

Pasientreiser med rekvisisjon fordelt på alder