Året 2018

Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF

Pasientreiser HF sitt overordnede mål er å realisere bruker- og samfunnseffekter, slik at brukerne opplever en tjeneste som er tilgjengelig, har god kvalitet og sikrer likebehandling samtidig som tjenesten gjennomføres kostnadseffektivt. For å nå de overordnede målene, har standardisering, digitalisering, og automatisering av pasientreiseområdet vært førende for Pasientreiser HF sitt arbeid i 2018.

​Organiseringen av reiser uten rekvisisjon

1. januar 2018 ble ordningen for reiser uten rekvisisjon samlet til én juridisk enhet. Pasientreiser HF har nå ett hovedkontor, lokalisert i Skien, og fire avdelingskontor, lokalisert i Mosjøen, Ålesund, Førde og Moelv. Denne virksomhetsoverdragelsen førte til en økning i antall ansatte på 34,3 årsverk, sammenlignet med 2017.

Digital søknad og saksbehandling

Helsenorge.no er et offentlig nettsted der innbyggere i Norge finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon relatert til helse. Ved å logge seg inn med bank-ID, eller tilsvarende elektronisk ID, kan brukere søke digitalt om å få dekket utgifter til pasientreiser. 

Opp mot 100 prosent av alle søkere kan bruke digital søknad på helsenorge.no, og andelen digitale søknader økte gjennom 2018.  Ved utgangen av året ble 73 prosent av søknadene sendt inn digitalt, noe som førte til en reduksjon i postmengden på 61 prosent, sammenlignet med 2015. Ved å sende digital søknad har brukeren større kontroll over egne opplysninger, og kan følge søknadens saksgang på helsenorge.no, frem til vedtaket mottas. Fra oktober 2018 ble det også mulig å ta i bruk en digital klagefunksjon for de som sender digitale søknader.

For å heve kvaliteten, effektivisere og standardisere driften av pasientreiser, er det et mål å behandle flere søknader automatisk.  Pasientreiser HF utvikler saksbehandlingssystemet for å legge til rette for dette. Det har vært en økning i andel søknader som ble behandlet automatisk, og 56 prosent av sakene var behandlet automatisk ved utgangen av 2018.

Søknader med dokumentasjon og bilag er ofte av en kompleks karakter, og må derfor fremdeles behandles manuelt.

Som følge av digitalisering og automatisering, ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert i 2018. Den reduserte saksbehandlingstiden har ført til raskere utbetaling av reiseutgifter for brukerne.

Rekvirerte reiser

Utredning av tiltak innenfor reiser med rekvisisjon

I 2017 ble det foretatt en utredning for å se på mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor reiser med rekvisisjon. Utredningen ble gjort i samarbeid med de regionale helseforetakene, og resultatet av arbeidet ble lagt frem for helseforetakets styre og eiere i 2018. Dette resulterte i at tre konkrete tiltak ble påbegynt i 2018:

  1. Utvikle selvbetjeningsløsning for brukere av reiser med rekvisisjon på helsenorge.no
  2. Utvikle rekvirentveileder for helsepersonell som rekvirerer transport til pasienter
  3. Utrede utfordringer og muligheter knyttet til anbud og avtaler for drosjemarkedet

Ny selvbetjeningsløsning

Målet for tiltaket er å utvikle en selvbetjeningsløsning som setter pasienten i stand til selv å finne informasjon om, og håndtere, sine egne reiser.

Flere pasienter har behov for, og ønske om, å kunne påvirke egen reise gjennom enkle, sikre og brukervennlige løsninger. En digital løsning for reiser uten rekvisisjon finnes allerede på helsenorge.no, og foretaket startet i 2018 arbeidet med å utvikle en tilsvarende tjeneste for reiser med rekvisisjon. På denne måten vil alle tjenester knyttet til pasientreiser på sikt fremstå som helhetlige og samlet i én portal.

Første fase av selvbetjeningsløsningen vil gi pasienten mulighet til å se sine rekvirerte reiser. Etter hvert vil det bli mulig å avbestille, endre bestilte reiser, og deretter gjøre det mulig for pasienten å bestille reise digitalt. 

Rekvirentveileder

Målet er at veilederen skal være et støtteverktøy for rekvirenter, og at den skal gi pasientene en tjeneste som er mer forutsigbar, har bedre kvalitet og sikrer likebehandling.

Bakgrunnen for at det skal utarbeides en veileder, er at mange rekvirenter synes det er utfordrende å rekvirere reiser. De har ikke god nok kjennskap til regelverket for pasientreiser eller gjeldende rekvisisjonspraksis, og bruker mye tid på å rekvirere reiser og diskutere behov for transport med pasientene.

Arbeidet med å lage en rekvirentveileder for helsepersonell startet i desember 2018. Det tas sikte på å ferdigstille en nasjonal rekvirentveileder i 2019.

Anbud og avtaler

Målet er at tilpassede og gode transportøravtaler skal bidra til harmonisering og standardisering av avtalene noe som vil kunne bidra til mer likebehandling og en mer forutsigbar tjeneste for pasientene.

Anbudsprosessene for pasienttransport er tidkrevende på grunn av omfattende anskaffelsesprosedyrer, lite standardisering og erfaringsutveksling mellom regionene, store variasjoner i anbud fra område til område og ulike avtaler for kvalitet og service på transporten.

Tiltaket påbegynnes i 2019. 

Prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning

For å øke effektiviteten av pasientreiser er det et mål at pasienter, når det er mulig, samkjøres til og fra behandling. Samkjøring vil si at flere reiser sammen i for eksempel drosje, Helseekspress eller turvogn.

Dagens systemløsning for planlegging av rekvirerte pasientreiser (NISSY) gir ikke reiseplanleggerne tilstrekkelig støtte ved planlegging av pasientreiser, og samkjøring er basert på at hver enkelt reiseplanlegger planlegger reisene manuelt. Pasientreisekontorene har behov for bedre systemstøtte i planleggingen for å kunne identifisere turer som er egnet til samkjøring, og for å få forslag til optimale reiseruter.

Målet for prosjektet er å sikre en optimal prosess for samkjøring ved hjelp av et fremtidsrettet planleggingsverktøy. Systemløsningen skal bidra til å oppnå fem overordnede målsettinger:

  1. Gi god systemstøtte ved planlegging av pasientreiser
  2. Gi forutsigbarhet og god kvalitet for pasient
  3. Redusere transportkostnader
  4. Gi positive miljøeffekter
  5. Gi bedre forutsetninger for oppgjørskontroll

Prosjekt Samkjøring skal anskaffe, implementere og rulle ut et system for planlegging og optimalisering av pasientreiser. Systemet skal brukes av pasientreisekontorene, og skal understøtte prosessen ved planlegging og gjennomføring av pasientreiser.

Alternativ bestillerløsning

Med alternativ bestillerløsning menes en oppdragsterminal i form av en applikasjon på nettbrett eller mobiltelefon som sikrer god toveis kommunikasjon med transportører. Alternativ bestillerløsning antas å være rimeligere og enklere å bruke enn eksisterende oppdragsterminaler.

Prosjektet har pågått gjennom hele 2018, og implementering planlegges fra høsten 2019.

Oppgjørskontroll

Hensikten med oppgjørskontroll (i systemet Ctrl) er å gi god systemstøtte ved kontroll av transportoppgjør, bidra til god internkontroll og oppnå korrekt oppgjør mot transportør. Ved utgangen av 2018 hadde 11 pasientreisekontor tatt i bruk Ctrl. Det er en jevn og økende andel turer som er kontrollert gjennom systemet, og i desember 2018 var andelen turer i Ctrl på 32 prosent, sammenlignet med 11 prosent i desember 2017. Av totalt syv systemleverandører som skal tilpasses mot Ctrl, er fem ferdig utviklet og i produksjon. Arbeidet pågår hos de to øvrige leverandørene.

Telefoni

Pasientreiser HF er systemeier for telefonløsningen til pasientreiseområdet.

Årlig mottar Pasientreiser HF og helseforetakenes pasientreisekontor omtrent to millioner telefonsamtaler. Dette er samtaler fra brukere, behandlere og transportører som ønsker bistand fra Pasientreiser. For å tilby en rimeligere telefontjeneste til brukerne, ble det 1. juni 2018 innført et nytt nasjonalt åttesifret telefonnummer på pasientreiseområdet.

Videreutvikling av pasientreiseområdet

De siste årene er det lagt frem flere stortingsmeldinger med føringer for hvordan de offentlige tjenestene skal utvikles framover. To av disse er spesielt sentrale for videreutviklingen av pasientreiseområdet: Perspektivmeldingen 2017 og Digital agenda for Norge. Med blant annet bakgrunn i disse meldingene, ble det i 2018 etablert en ny målstruktur for Pasientreiser HF.

Den nye målstrukturen skal tydeliggjøre fokuset på bruker- og samfunnseffekter foretaket skal oppnå. Det er med bakgrunn i dette konkretisert fire effektmål:

1. En aktiv og deltakende bruker
Brukernes dialog med tjenesten er digital, og tjenestene er universelt utformet.

2. En enkel pasientreise
Brukerne får sine rettigheter, og det er rett kvalitet på tjenesten. Brukerne er tilfredse med tjenestene. Samfunnet har tillitt til tjenesten og foretaket har godt omdømme.

3. En tilgjengelig pasientreise
Brukeren skal få umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn. Brukerne har døgnkontinuerlig tilgang til de vesentligste delene av tjenestene.

4. En kostnadseffektiv pasientreise
Pasientreiser HF skal videreutvikle tjenestene for å realisere kvalitative og kvantitative gevinster, og eierne skal gis løpende informasjon om realisering av dette.

Veien videre

Pasientreiser HF vil, i samarbeid med øvrige helseforetak og de regionale helseforetakene, fortsette videreutviklingen av digitale brukertjenester og automatisert forvaltning, både for reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon. 

Pasientreiser vil tilrettelegge for at tjenestene er digitale, brukervennlige, sikre og tilgjengelige til enhver tid og at pasienter som selv ønsker det blir en aktiv part i prosessene. Utvikling av nasjonale og integrerte løsninger skal gjøre det enklere for pasientene, slik at pasienter slipper å oppgi samme informasjon flere ganger. Det må også skapes en balanse mellom pasientenes forventninger og hvilken rettighet pasientene har. Pasientreiser skal være tilpasset pasientenes individuelle behov, også de som ikke har tilgang til digitale løsninger.