Tjenesteområder 2018

Foto: Birgitte Sjøberg / Pasientreiser HF

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester, kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til transport. Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. 

Det er to former for pasientreiser; reiser uten og reiser med rekvisisjon. Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter for i etterkant. Reiser med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte offentlig transport eller egen bil, enten på grunn av helsemessige årsaker eller fordi det ikke er et slikt tilbud på den aktuelle strekningen.

​Reiser uten rekvisisjon

Foretaket mottar og saksbehandler alle søknader om å få dekket reiseutgifter. Brukerne sender søknader enten per post eller digitalt, og foretaket tilbyr brukerstøtte til tjenesten på telefon 05515.

Pasientreiser HF er også systemeier for saksbehandlingssystemet for reiser uten rekvisisjon, PRO (PasientReiseOppgjør), og drifter, vedlikeholder og utvikler systemet. 

Reiser med rekvisisjon

Pasientreiser HF er også systemeier for IKT-systemet som benyttes for reiser med rekvisisjon, NISSY (Nasjonalt IKT System for Syketransport).  NISSY er utviklet for å håndtere elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser, og foretaket har ansvar for vedlikehold, drift og utvikling av dette.

Dataansvarlig

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av foretakets virksomhet. Pasientreiser HF skal behandle personopplysninger på en måte som gir brukerne tillit til behandlingen av deres opplysninger, og alle opplysninger skal behandles sikkert.

Pasientreiser HF er dataansvarlig for to registre: Enkeltoppgjørsregisteret, for reiser uten rekvisisjon, og direkteoppgjørsregisteret, for reiser med rekvisisjon. Med grunnlag i databehandleravtaler, bruker Pasientreiser HF og helseforetakenes pasientreisekontor opplysningene i registrene til å administrere pasientreiser.