Brukarutvalet

God brukarmedverknad er sikra gjennom etablerte brukarutval både på regionalt nivå og i helseføretaka.


Brukarutvalet for pasientreiseområdet består av representantar frå sentrale brukarorganisasjonar som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjonar, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet. Dessutan har utvalet representantar frå alle dei fire regionale brukarutvala. 

Utvalet har minimum fire fysiske møte i året, og det vert gjennomført elektroniske møte ved behov. 

Brukarutvalet bidreg med rådgjeving og forankring av nye løysingar og utvikling av området. Brukarorganisasjonen sine representantar har fyrstehandskunnskap om korleis pasientreiseordninga fungerer i praksis og er difor ein viktig samarbeidspartner for å lukkast med utviklinga av tenestene. Utvalet tek ikkje formelle avgjerder.

Brukarutvalet vert leia av fagdirektør Hilde Holt hos Pasientreiser HF. 


Medlemmar av Brukarutvalet

 • Gunnhild Berglen, Helse Nord RHF Brukerutvalg
 • Lene Nilsen, Helse Vest RHF Brukerutvalg
 • Øystein Kydland, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg
 • Mona Sundnes, Helse Midt-Norge RHF Brukerutvalg
 • Jan Amund Lanner, FFO og LNT
 • Annlaug Årflot, NORILCO
 • Anne Hanshus, Pensjonistforbundet
 • Solfrid Fossberg, Pensjonistforundet
 • Elisabeth Wollebek Høysletta, LFS (Norges handikapforbund)
 • Line Hole, FFO og Foreningen for autoimmune leversykdommer

Vararepresentantar: 

 • Leif Birger Mækinen, vara, Helse Nord RHF Brukerutvalg
 • Jakob Strand, vara, Pensjonistforbundet

Melde sak til brukerutvalget

Send ein e-post til kommunikasjon@pasientreiser.no for å melde inn saker til Brukarutvalet. Hugs å skrive «Sak til Pasientreiser HF sitt brukarutval » i emnelinja.

Regionale brukarutval

Dei regionale brukarutvala er rådgivande organ for styret og administrerande direktør i helseregionane og medverkar på eit overordna og strategisk nivå.

Her er dei regionale brukarutvala:


Helseføretaka sine brukarutval er rådgjevande organ for styret og administrerande direktør i helseføretaka. Lenkjer til dei ulike helseføretaka sine brukarutval finn du på heimesidene til dei regionale brukarutvala.

Fant du det du lette etter?