Miljøarbeid

Pasientreiser HF ble i juli 2014 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. ISO 14001 er en internasjonal standard for et miljøstyringssystem.

Miljø prioriteres særskilt i foretaket gjennom innføring av miljøstyringssystem og sertifiseringen i samsvar med ISO 14001. ​

Miljøpolitikk

Med bakgrunn i de miljøutfordringene Pasientreiser HF har, er det utarbeidet en miljøpolitikk for selskapet. Miljøpolitikken viser et fremtidsbilde av hvordan man ønsker at et miljøvennlig Pasientreiser HF skal være, og peker dermed ut retningen for miljøarbeidet.

Overordnete mål for miljøarbeidet

  • Pasientreiser HF skal erkjenne at selskapets virke og  virksomhet påvirker miljøet.

  • Foretaket skal vise ansvar ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak som kan redusere belastningen på miljøet forårsaket av virksomheten.

  • Foretaket skal arbeide systematisk for mer effektiv bruk av energi, øke bruk av miljøtilpassede produkter, minske avfall og øke resirkulering og gjenbruk.

  • Miljøforhold skal, så langt det lar seg gjøre, integreres i forretningsprosessene. Selskapet vil arbeide aktivt for å øke medarbeideres kunnskap om miljø, slik at selskapet kan drive virksomheten mer miljøtilpasset.

  • Foretaket skal ha en aktiv kommunikasjon om miljøhensyn med samfunnet rundt.

  • Foretaket skal gi offentligheten innsyn i alle vesentlige miljøforhold knyttet til selskapets virksomhet.

  • Foretaket skal samarbeide med myndigheter, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere for kontinuerlig å forbedre vår miljøstandard.

  • Foretaket skal utvikle tjenester/systemer som beskytter miljøet og reduserer miljøpåvirkningen innen pasientreiseområdet.

Prioriterte tiltak

Pasientreiser HF har fire prioriterte miljøtiltak:

Papir og forbruk

Pasientreiser HF sitt materialforbruk er primært knyttet til kontordrift og saksbehandling. Her er det viktigste forbruksmaterialet papir. Vi ønsker derfor å redusere foretakets papirforbruk og antall utskrifter. Forenklet oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon skal gjøre det mulig å levere reiseregning elektronisk og sende vedtaksbrev elektronisk. Dette kan medføre betydelig papirreduksjon i både antall reiseregningskjemaer, vedtaksbrev og konvolutter.

Reisevirksomhet

Klimaendringene anses å være vår tids største miljøutfordring og foretaket ønsker å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. I tillegg oppfordrer vi våre interessenter og samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Det planlegges tiltak for å redusere reisevirksomheten, der det ikke kan påvirke våre tjenesteleveranser, eller kundetilfredshet negativt. Det skal tilrettelegges for mer miljøvennlig transport gjennom vår reisepolicy.

Avfall og retur

I Pasientreiser HF skal vi ta hånd om alt vårt avfall på en forsvarlig måte. ISO 14001 forplikter foretaket til å etablere rutiner for hvordan ulike typer avfall behandles og hvem som er ansvarlig for å se til at dette gjøres på korrekt måte. Det jobbes med bevisstgjøring og opplæring av medarbeidere og renholdsarbeidere om miljø og avfallshåndtering.

Innkjøp

Foretaket arbeider med en reduksjon av avfallsproduksjonen gjennom bevisste innkjøp, ressursutnyttelse og gjenbruk. Foretaket vil ha et bevisst forhold til valg av varers livsløpskostnad ved innkjøp. Ved å ta hensyn til varens produksjons- vedlikeholds- og evt. gjenvinningskostnad skapes en bevisstgjøring utover selve innkjøpskosten som er knyttet til varen. Foretaket vil ha fokus på underleverandørers ansvar for å ta vare på eget avfall og gjenbruk. Foretaket velger leverandører som leverer miljøvennlige produkter. Foretaket har avtale med trykkeri for trykking av skjemaer, konvolutter og informasjonsmateriell, leverandøren trykker kun på miljømerket papir. 

Rapporter

Spesialisthelsetjenesten utgir en felles rapport om samfunnsansvar. Klima og miljø er blant temaene i rapporten

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018

Se også filmen om Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019:

 Fant du det du lette etter?