Prosjekter

Pasientreiseordningen er i utvikling, prosjekter gjennomføres og nye systemløsninger innføres. 

Pågående prosjekt

Ny systemløsning for planlegging og optimalisering av pasientreiser

Ny systemløsning for planlegging og optimalisering av pasientreiser vil benyttes av pasientreisekontorene og skal automatisere og effektivisere planleggingen og gjennomføringen av rekvirerte pasientreiser.

Systemet vil lage forslag til kjøreruter ut i fra geografi, personlige behov og transportørers kapasitet, samtidig som krav til kvalitet og kostnader skal ivaretas.

Det nye planleggingssystemet skal bidra til å:

 • redusere feil og bomturer
 • sikre god kvalitet og forutsigbarhet for pasientene gjennom forhåndsdefinerte serviceparametre
 • gi bedre forutsetninger for god kontroll av kostnader
 • gi bedre systemstøtte for planlegging av reiseruter
 • redusere transportkostnader for helseforetakene

Prosjektet, som startet september 2015, ledes av Pasientreiser HF. Løsningen leveres av Trapeze Group, og vil tas i bruk i løpet av 2019.

Gjennomførte prosjekter

Mine Pasientreiser

Pasientreiser mottok årlig rundt 700 000 - 750 000 papirbaserte refusjonskrav for cirka 5 millioner reiser uten rekvisisjon fra ca. 400 000 brukere. Dette opplevdes som tungvint for pasientene, og medførte mye administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet var oppdragsgiver, og prosjektets formål var å forenkle oppgjørsordningen med innsending av reiseregninger fra pasientreiser uten rekvisisjon.

Forventede gevinster                            

 • En enklere og mer tilgjengelig løsning for brukern
 • Størst mulig grad av kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen
 • Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon

Samtidig som ny digital løsning ble satt i drift, trådte også de vedtatte endringene i pasient- og brukerettighetsloven og ny forskrift (pasientreiseforskriften) i kraft. Ny automatisert saksbehandlingsprosess og endret organisering innenfor pasientreiseområdet ble iverksatt fra samme tidspunkt.

Tidsplan

Prosjektets gjennomføringsfase startet 01.01.2015 og ble avsluttet 30.11.2016. Løsningen ble lansert 1.10.2016.

Den elektroniske løsningen på helsenorge.no videreutvikles etter at prosjektet er avsluttet.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier var de fire regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lede arbeidet. Pasientreiser ANS ble tildelt ansvaret for prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet fra Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Direktoratet for e-helse, som på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, hadde ansvar for utvikling av ny selvbetjeningsløsning på helsenorge.no og integrasjon mot aktuelle registre/tjenester.

Sluttrapporter for prosjekt Mine pasientreiser:

Sluttrapport for prosjekt Mine pasientreiser

E-helse sluttrapport for prosjekt Mine pasientreiser

Ny systemløsning for oppgjørskontroll

Målet for dette prosjektet var å anskaffe en systemløsning for kontroll av oppgjør for reiser fra leverandører av transportørtjenester. Systemløsningen er utviklet for å sikre en effektiv og standardisert kontroll av oppgjørene fra transportørene, og gi økonomiske gevinster for helseforetakene.

Tidligere ordning var manuell og tidkrevende. En automatisk og nasjonalt standardisert kontroll av transportørenes oppgjørsgrunnlag fører til at både transportører og helseforetakene får en raskere, mer effektiv og nøyaktig kontroll av oppgjørene enn tidligere.

Den nye oppgjørsprosessen skal sikre:

 • god kontroll av kostnader
 • bedre datakvalitet gjennom standardisert elektronisk oppgjørsfil
 • mer effektive arbeidsprosesser
 • bortfall av manuell håndtering og innsending av taksameterslipper
 • forhåndsgodkjenning av fakturabeløp, behov for kreditering minimeres

Prosjektet ble ledet av Pasientreiser HF. Den nye løsningen for oppgjørskontroll ble levert av Bekk Consulting AS og var klar til drift fra høsten 2016.

SUTI selvdeklarasjoner for prosjektene


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.