Rekvirere transport

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

​Disse kan rekvirere transport

I spesialisthelsetjenesten:

 • Pasientens behandler, for eksempel: 

  • Lege
  • Psykolog
  • Jordmor
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Logoped
  • Audiopedagog
  • Ortoptist
  • Tannlege 
  • Listen er ikke uttømmende 
 • Oversykepleier

 • Avdelingssykepleier

 • Faglig ansvarlig på røngtenavdeling eller laboratorium på sykehus

I primærhelsetjenesten:

 • Lege 

 • Tannlege og tannpleier, når det gis behandling Helfo yter refusjon for

 • Psykolog

 • Fysioterapeut

 • Kiropraktor

 • Logoped og audiopedagog

 • Ortoptist, når reisen ikke gjelder hjelpemidler som dekkes etter folketrygdloven § 10-7

 • Jordmor

 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten ved reise til institusjon som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

 • Listen er uttømmende

Det er kun personell som nevnt over som kan attestere behovet for rekvirert transport, og kompetansen til å attestere kan ikke delegeres. Dette følger av pasientreiseforskriften. Behandler må derfor selv attestere behovet, selv om for eksempel helsesekretær fyller ut selve rekvisisjonen.

Hv​em utsteder rekvisisj​​​on​e​​n?

Hovedregelen er at behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon til førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. ​

Det kan forekomme unntak for reiser til noen typer behandlinger i enkelte områder. Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 05515 ved spørsmål om rekvirering og rekvisisjonspraksis.

 

Bestill ny bruker/behandlingssted i NISSY​​​

Retningslinjer for rekvirering

Rekvisisjon for pasientreise skal bare utstedes til pasienter som har behov for tilrettelagt transport av helsemessige årsaker. 

Mangler det rutegående transport, skal rekvisisjon utstedes av pasientreisekontoret ved at pasienten ringer 05515.

Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser

 • Kun godkjent behandler kan rekvirere pasientreiser. 

 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei.

 • En rekvisisjon skal alltid opprettes før pasientreisen gjennomføres.

 • Dersom pasienten har spesielle behov, er det viktig at disse blir oppgitt i rekvisisjonen. Pasientreisekontoret vil tilrettelegge reisen ut fra disse opplysningene.

 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. ​

 • Pasientene har ansvar for å avbestille bestilte pasientreiser ved å ringe 05515.

 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreise.

 • Rekvirer transporten så tidlig som mulig, og senest innen kl. 13.00 virkedagen før transporten skal skje. 


Det er utarbeidet retningslinjer for rekvisisjonspraksis (PDF), som forklarer arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon nærmere.  Retningslinjene er behandlet i de fire regionale helseforetakene, og arbeidsgruppen bak retningslinjene har bestått av representanter fra pasientreisekontorene, Pasientreiser ANS, brukere, Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og prosjekt Pasientreiser Egenandeler.
 

Vurdering av helsetilstand

Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport. 


Slike helsemessige årsaker kan være:

 • Betydelig redusert orienteringsevne

 • Betydelig redusert allmenntilstand

 • Vanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av transportmiddelet

 • Psykiske problemer som gjør det vanskelig å benytte rutegående transport

 • Det skal ikke tas hensyn til private utenforliggende forhold i vurderingen.

Behandlere plikter å gjøre seg kjent med pasient- og bruker​rettighetslovens regler og retningslinjer for utstedelse av rekvisisjoner. Rekvisisjon​er utstedes under ansvar, jfr. lov om helsepersonell § 6​


 

Slik rekvireres​ transport

Pasientreiser kan rekvireres elektronisk, via faks eller via telefon. Hva slags rekvisisjonsform som benyttes, avhenger av om behandleren er tilknyttet helsenettet.

Eletronisk rek​visisjon

Behandlere som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk.

Løsningen gir rask og sikker formidling av informasjon fra behandler til transportør. Det finnes muligheter for elektronisk rekvirering av pasientreiser i mange av de største journalsystemene. Det er også mulig å få tilgang til pasientreisers eget system for elektronisk rekvirering, NISSY.​

Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på 05515 ved spørsmål knyttet til bruk av elektronisk rekvisisjon. Pasientreisekontoret vil hjelpe med nødvendig informasjon som oppsett, bruker-ID-er og passord. 

I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til elektronisk rekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet eller ved hjemmebesøk, skal rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning.

For spørsmål om oppsett og teknisk løsning i behandlerens journalsystem, må den aktuelle systemleverandøren kontaktes. 

Rekvisisjon via faks

Bruk av telefaks er særlig aktuelt for b​ehandlere som har et større antall pasienter, men som ikke har tilknytning til helsenettet, eksempelvis fysioterapeuter og kiropraktorer.

​Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 05515 for å få informasjon om rekvirering via telefaks.


I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til faksrekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet, ved hjemmebesøk eller strømbrudd, kan rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning.

Telefonrek​visisjon

For behandlere som verken kan benytte ele​​ktronisk rekvisisjon eller faksrekvisisjon, eller som har et lite antall rekvisisjoner, er det etablert løsninger for rekvisisjon på telefon.

​Flere pasientreisekontor har egne tastevalg for behandlere, som skal sikre raskt svar. Ring lokalt pasientreisekontor på 05515.​

​​​Brukermanualer

​Se brukermanualer for elektronisk rekvirering​​​​

​​​Tidtabeller for Helseekspressen

​Se tidtabeller ​for Helseekspressen og Helsebussen (helsenorge.no)​​​​